monasterujkowice.pl Strona g??wna - Monaster w Ujkowicach

monasterujkowice.pl
Title: Strona g??wna - Monaster w Ujkowicach
Keywords: Monaster, Ujkowice, prawos?awie, prawos?awny, klasztor, orthodox, cerkiew, Nikodem Makara, Atanazy D?bowski, Bogurodzica Pocieszenia i Dobrej Rady, Watopedzka, Ikona Bogurodzicy, Cyryl i Metody, Rodz...
Description: Strona Prawos?awnego Monasteru ?w. Cyryla i Metodego w Ujkowicach. Mo?na na niej obejrze? wiele zdj?? lub przeczyta? niekt?re z ksi??ek wydanych przez monaster.
monasterujkowice.pl is ranked 2006240 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,169. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. monasterujkowice.pl has 43% seo score.

monasterujkowice.pl Information

Website / Domain: monasterujkowice.pl
Website IP Address: 93.157.99.138
Domain DNS Server: nms1.projekty.pl,nms3.projekty.pl

monasterujkowice.pl Rank

Alexa Rank: 2006240
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

monasterujkowice.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,169
Daily Revenue: $16
Monthly Revenue $507
Yearly Revenue: $6,169
Daily Unique Visitors 1,555
Monthly Unique Visitors: 46,650
Yearly Unique Visitors: 567,575

monasterujkowice.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=iso-8859-2
Date Thu, 28 Jul 2016 16:24:30 GMT
Server Apache

monasterujkowice.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Monaster 21 0.55%
Ujkowice 5 0.13%
prawos?awie 1 0.04%
prawos?awny 6 0.22%
klasztor 0 0.00%
orthodox 0 0.00%
cerkiew 8 0.18%
Nikodem Makara 0 0.00%
Atanazy D?bowski 0 0.00%
Bogurodzica Pocieszenia i Dobrej Rady 0 0.00%
Watopedzka 0 0.00%
Ikona Bogurodzicy 0 0.00%
Cyryl i Metody 0 0.00%
Rodz... 0 0.00%

monasterujkowice.pl Traffic Sources Chart

monasterujkowice.pl Similar Website

Domain Site Title

monasterujkowice.pl Alexa Rank History Chart

monasterujkowice.pl aleax

monasterujkowice.pl Html To Plain Text

Strona g??wna - Monaster w Ujkowicach Prawos?awny monaster ?w. Cyryla i Metodego http://monasterujkowice.pl/ Monaster w Ujkowicach ? Strona g??wna Aktualno?ci Zmartwychwstanie Chrystusa 2016 BO?E NARODZENIE 2016 Zmartwychwstanie Chrystusa 2015 Wszystkie Galeria zdj?? Najcz?ciej ogl?dane Wiosna - Jesie? 2015 Wiosna - Jesie? 2014 KRONIKA ZA 2013 ROK Informacje O monasterze Historia Mnisi Kontakt Dojazd Godziny Nabo?e?stw Wydawnictwa Dost?pne w sprzeda?y Dost?pne na stronie Wszystkie (lista) Artyku?y W?r?d malowniczych wzg?rz podprzemyskich, 10 km od Przemy?la w kierunku p?nocno-zachodnim, na ko?cu wsi Ujkowice na g?rze powstaje nowy prawos?awny monaster pw. ?ww. Cyryla i Metodego, Aposto??w S?owian. Fundatorami i za?o?ycielami monasteru w Ujkowicach s? dwaj mnisi: O. Archimandryta Nikodem (Makara) i O. Ihumen Atanazy (D?bowski), kt?rzy 24 lipca 1986r. zakupili gospodarstwo rolne i w budynkach gospodarczych zorganizowali pierwsz? kaplic? i izb? mieszkaln?. Dzi? w Monasterze przebywa 13 mnich?w. Patronalne ?wi?to monasteru - 11 (24) maja. Szczeg?ln? ?wi?to?ci? monasteru jest Cudowna Ikona Watopedzkiej Bogurodzicy, zwana "Pocieszeniem i Dobr? Rad? (Podpor?)", a jej ?wi?to przypada 21 stycznia (3 lutego). link do: Wiadomo?ci ze ?wiata Zmartwychwstanie Chrystusa 2016 25.04.2016 Chrystos Woskres !!! Chrystus Zmartwychwsta? !!! Droga Rodzino Cyrylo–Metodia?ska! ?wiat w jakim przysz?o nam ?y?, powraca do mrok?w poga?stwa. Wielu ludzi nie chce wierzy? w prost? i pe?n? mi?o?ci prawd? Chrystusow?, natomiast ?atwo nadstawia uszy na modne i jak?e ob?udne ba?nie i mity ludzi b?d?cych we w?adaniu z?ych duch?w. Wielu my?li, ?e wystarczy by? dobrym cz?owiekiem, aby B?g nas kocha? .... Jak?e ?atwo ci ludzie zapominaj?, ?e bez Jezusa Chrystusa nie ma ?ycia wiecznego, ?e Jego m?ka Krzy?owa, nauka jak? nam przekaza?, Jego przyj?cie na ziemi? i chwalebne Zmartwychwstanie to nie s? ?arty, lub jedynie s?owa, kt?re swobodnie mo?na odrzuci?. Bracia i Siostry, nawet gdyby ca?y ?wiat odpad? od Boga, wy jednak do ostatniej chwili swego ?ycia, strze?cie swojej wiary, gdy? za wielk? cen? zostali?cie wykupieni. Za swoje wierne i pe?ne cierpienia stanie pod Krzy?em, zyskacie udzia? w wiecznej rado?ci, jak? mo?e da? tylko Zmartwychwsta?y Syn Bo?y, w Kt?rego r?ku znajduje si? wszelka w?adza, kt?ry w odpowiednim czasie os?dzi ka?dego z ludzi i nikt nie ucieknie przed Jego sprawiedliwo?ci?. ?yczymy Wam, aby pot?ga ?wiat?o?ci zmartwychwsta?ego Chrystusa rozja?ni?a wszelkie smutki Waszych serc, opromieni?a drog? Waszego ?ycia, przynios?a rado??, pok?j, pragnienie ?ywej wiary, nadziei i mi?o?ci do Zmartwychwsta?ego Zbawiciela i na?ladowania ?ycia Jego ?wi?tych. Niech Zmartwychwsta?y Jezus Chrystus b?ogos?awi Was i Wasze Rodziny, w codziennych zmaganiach w staniu na Golgocie ?ycia, aby umar? stary cz?owiek grzechu i narodzi? si? nowy – odwa?ny, mi?uj?cy Boga i bli?niego, oraz g?osz?cy, ?e: Chrystus Zmartwychwsta?! Prawdziwie Zmartwychwsta?! Z mi?o?ci? w Chrystusie Zmartwychwsta?ym Archimandryta Nikodem Ihumen Prawos?awnego Monasteru ?wi?tych Cyryla i Metodego w Ujkowicach wraz z Ojcami i Bra?mi ****************************************************************** Drodzy Bracia i Siostry, Dzieci Duchowe Monasteru ?wi?tych Cyryla i Metodego! Droga Rodzino Cyrylo-Metodia?ska! ?Strze?cie si? fa?szywych prorok?w, kt?rzy przychodz? do was w owczej sk?rze, a wewn?trz s? drapie?nymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera si? winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak ka?de dobre drzewo wydaje dobre owoce, a z?e drzewo wydaje z?e owoce. Nie mo?e dobre drzewo wyda? z?ych owoc?w ani z?e drzewo wyda? dobrych owoc?w. Ka?de drzewo, kt?re nie wydaje dobrego owocu, b?dzie wyci?te i w ogie? wrzucone.” (Mat 7.15-19) Ka?dy z was, kto widzi i rozumie to, co si? wok? dzieje, widzi, ?e ca?y ?wiat w zawrotnym tempie zbli?a si? do swojego ko?ca, a niewierna i zbuntowana przeciw Bogu ludzko??, co raz g??biej pogr??a si? w swoim upadku. Te rzeczy nie dziej? si? same, lecz s? planowane i konsekwentnie wykonywane przez antychrze?cija?skie tajne stowarzyszenia, kt?rych celem najwa?niejszym jest walka z Cerkwi? Chrystusow?. Chc? one zniszczy? na ?wiecie wiar? w Jezusa Chrystusa; w Boga w Tr?jcy ?wi?tej Jedynego, a zast?pi? ja bezbo?no?ci?, hedonizmem, poga?stwem i wszelkimi antychrze?cija?skimi ideologiami, kt?re sprowadzaj? cz?owieka do ?wiadomego lub nie?wiadomego podporz?dkowania si? lucyferowi – w?adcy ciemno?ci. Te walcz?ce z Bogiem tajne si?y, to przede wszystkim r?ne od?amy masonerii. Masoneria za?, to nie tylko ukryta organizacja zrzeszaj?ca ?wielkich i wa?nych” tego ?wiata, ale jest to przede wszystkim RELIGIA, kt?ra uwa?a za swojego boga, upad?ego niegdy? anio?a – lucyfera – szatana. Ludzie nale??cy do tych stowarzysze? s? OP?TANI przez szatana i zast?py nienawidz?cych Boga i cz?owieka demon?w. To samo straszne op?tanie dotyka r?wnie? patriarch?w, papie?y, biskup?w i duchownych, kt?rzy z r?nych powod?w wst?puj? w maso?skie szeregi armii lucyfera. Dla tych ludzi nie istniej? ju? chrze?cija?skie zasady, normy, przykazania. Oni – czuj? si? wyzwoleni od religijno - moralnych “zabobon?w” i tylko pozornie s?u?? Bogu, a rzeczywisto?ci dopuszczaj? si? wszelkich grzech?w, za kt?re nie przynosz? pokajania. Niszcz? nie tylko siebie, ale przede wszystkim staraj? si? zniszczy? dusze ludzi wiernych Bogu. Ostatecznym celem organizowanego przez nich politycznego globalizmu i ?wiatowego ekumenizmu oraz planowo wprowadzanej dechrystianizacji ca?ych spo?ecze?stw, jest wprowadzenie na ?wiat jednego “genialnego” przyw?dcy religijno – politycznego, kt?rego znakiem jest szata?ska liczba 666, a jest on dobrze znany pod nazw?: ANTYCHRYST ?eby osi?gn?? sw?j ostateczny cel, lucyferianie musz? os?abi?, a nast?pnie zniszczy? Cerkiew Prawos?awn?, kt?rej modlitwy jak dot?d skutecznie powstrzymywa?y nadej?cie antychrysta. Cerkiew, kt?rej nauka i postawa by?a niezmienne przez 2000 lat, ma by? przerobiona na Cerkiew modernistyczn?, ekumeniczn? i pozbawion? mocy Bo?ej. Bracia i Siostry, dzisiejszy ?wiat staje si? Sodom? i Gomor?. Tak jak niegdy? sprawiedliwy Lot, nie miejcie udzia?u w grzechach ?wiata, ale wyjd?cie ze wsp?czesnej Sodomy i nie ?a?ujcie tego kroku, aby tak jak ?ona Lota, nie zosta? ukaranym przez Boga. Nie ogl?dajcie si? na grzechy innych ludzi, ale je?li chcecie osi?gn?? zbawienie, to bez oczekiwania na czyje? zach?ty, sami strze?cie swojej wiary Prawos?awnej. Czas ?ycia, jaki zosta? nam dany od Boga, szybko si? sko?czy, dlatego wykorzystujcie go ma na wykonywanie jak najwi?kszej ilo?ci dobrych uczynk?w, na u?wi?cenie swojego ?ycia i przybli?enie si? do Boga. M?dlcie si? jak najwi?cej, po?cie kiedy nale?y, spowiadajcie si? z grzech?w – nie raz, czy dwa razy do roku, ale w miar? mo?liwo?ci cz?sto, aby by? czystym i podoba? si? Bogu, aby m?c GODNIE przyjmowa? Przenaj?wi?tsze Cia?o i Krew Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, bez Kt?rych nie mo?na osi?gn?? ?ycia wiecznego. Czuwajcie, bo zbli?aj? si? czasy zmian i w Cerkwi i na ca?ym ?wiecie. Pro?cie o ratunek i przewodnictwo Przenaj?wi?tsz? Bogurodzic?, bo Ona ci?gle niszczy pod?e zamys?y diab?a, a dla nas najwi?cej mo?e u Boga wyprosi?. Ludzko??, kt?ra odpad?a od Boga, ju? si? nie nawr?ci, ale ka?dy z Was, kto kocha Boga ca?ym i czystym sercem, kto wype?nia Bo?e przykazania, a swoje ?ycie oddaje w r?ce Matki Bo?ej, b?dzie uratowany. Jak ju? zapewne wszystkim wiadomo, hierarchowie Cerkwi Prawos?awnej przygotowuj? si? do ?Wszechprawos?awnego” Soboru, kt?ry ma si? odby? w czerwcu tego roku na greckiej wyspie Kreta. Wszystkie spotkania przygotowawcze do planowanego Pan-Soboru, od wielu lat odbywaj? si? w Centrum Patriarchatu Ekumenicznego w Chambesy k. Genewy. Ju? sama architektura tego ?s?awnego” centrum ?wiadczy o tym jaki duch panuje w ?rodku … Na poni?szych zdj?ciach widok zewn?trzny oraz kilka ?ikon” znajduj?cych si? w ?rodku. To ?co?” zdecydowanie bardziej przypomina solidny hitlerowski bunkier ni? Centrum Prawos?awne, kt?re podobno ma jaki? zwi?zek z Bogiem. Spotworczona ikona Bo?ego Narodzenia Ekumeniczna kpina z Tr?jcy ?wi?tej? Wizja Nieba wg modernistycznych libera??w Bracia i Siostry, Sob?r ten, kt?ry ju? jest reklamowany jako ??wi?ty”, b?dzie dla Cerkwi Prawos?awnej istnym ?koniem troja?skim”. Cz?? dokument?w zosta?a ju? ujawniona, bardzo mo?liwe, ?e istniej? jeszcze inne, kt?rych ujawnienie wywo?a?oby du?y sprzeciw. Z tego te? powodu trzymane s? w tajemnicy do ostatniej chwili. Je?li zajrzymy do dokument?w, prawdziwych – uznanych przez Cerkiew historycznych Sobor?w Powszechnych, to w ka?dym z nich, znajdziemy tam takie stwierdzenia – ?potwierdzamy ?wi?to?? i wszystkie zasady wiary, og?oszone przez poprzednie Sobory”. Takiego potwierdzenia nie ma w obecnym projekcie dokument?w, co oznacza, ?e czerwcowy Pan-Sob?r i kolejne, kt?re mo?liwe ?e zostan? zwo?ane, nie s? ustanowione po to, aby utwierdzi? ?wi?t? wiar? Prawos?awn?, ale ?eby j? zmieni? na inn?. Najbardziej k?amliwym, heretyckim i ze wszech miar zdradzieckim dokumentem, z tych, jakie opublikowano jest: ?Relacje Cerkwi Prawos?awnej z pozosta?ym ?wiatem chrze?cija?skim”. Praktyczne zastosowanie tych pseudoteologicznych wypocin, doprowadzi Cerkiew do totalnej dewastacji zar?wno na poziomie eklezjalno – teologicznym, jak r?wnie? duchowo – moralnym. Ekumenizm stanie si? norm? obowi?zuj?c? (!!!), a nie jak dot?d, prywatn? inicjatyw? poszczeg?lnych biskup?w. Zr?wnanie si? z wyznawcami fa?szywych – bezbo?nych nauk, b?dzie narzucone wszystkim jako obowi?zuj?ce prawo. Bez wdawania si? w analiz? tre?ci, jakie w czerwcu maj? by? zatwierdzone przez biskup?w - odst?pc?w, ?atwo mo?na zauwa?y?, ?e tzw. ?wiatowa Rada Ko?cio??w chocia? istnieje ju? 68 lat i mimo tego, ?e dyskusje i dialogi na tematy wiary s? tam prowadzone nieustannie, to jak dot?d ?ADNA sekta protestancka ani si? nie nawr?ci?a, ani nawet nie zmieni?a swoich pogl?d?w na bli?sze Prawos?awiu. ?aden z tzw. ?ko?cio??w” nie zrozumia? i nie przyj?? sprawdzonych, niezmiennych i prawdziwych dogmat?w ?wi?tej wiary Prawos?awnej. Wniosek jest jeden: dyskusje i spotkania ekumeniczne s? bezowocne!!! i nie prowadz? do nawr?cenia heretyk?w, ale do zniszczenia godno?ci i wiary Cerkwi Prawos?awnej. Pozosta?e, opublikowane dokumenty s? cz?ciowo poprawne, jednak s? w nich ukryte stwierdzenia – pu?apki, na podstawie kt?rych nieco p?niej b?dzie mo?na dokona? prawdziwego przewrotu. Mo?liwe, ?e najgorszym ze stwierdze? jest to poni?sze: ?Albowiem jak w starym Adamie zawarty by? ca?y r?d ludzki, tak i w nowym Adamie zebrany jest ca?y r?d ludzki (...) Ta nauka Cerkwi jawi si? ?r?d?em wszelkich chrze?cija?skich d??e? ku zachowaniu godno?ci i wielko?ci cz?owieka.” Pogrubione s?owa to nic innego jak herezja. Minie kilka miesi?cy i Wszechprawos?awny Sob?r mo?e poinformowa? ca?y ?wiat, ?e dla zbawienia nie jest potrzebna ani Cerkiew, ani jej Sakramenty, gdy? ju? w Chrystusie – ?nowym Adamie zosta? zebrany ca?y rodzaj ludzki”. W dokumencie jest mowa o tym, ?e zbawienie si? jest mo?liwym poprzez Chrystusa - z samego faktu przyj?cia przez Niego natury ludzkiej. Innymi s?owy – wszyscy ju? zbawieni, ca?y rodzaj ludzki jest ju? – przeb?stwionym Chrystusowym Cia?em! Powy?sza herezja jest tym, co antychryst zaproponuje og?upionym chrze?cijanom Z tego, co wiadomo, na Soborze, ma by? r?wnie? zmieniona data obchodzenia ?wi?ta S?awnego Zmartwychwstania Chrystusowego. NIKT NIE MA PRAWA do zmiany sposobu obliczania Paschy Chrystusowej, gdy? spos?b jej wyliczania, przyj?ty przez Cerkiew jeszcze na samym pocz?tku pierwszego tysi?clecia jest teologicznie, kanonicznie i matematycznie najw?a?ciwszy i ?wi?ty. Drodzy Bracia i Siostry, chocia? biskupi i duchowie?stwo b?d? wam m?wi?, ?e Sob?r jest dobry, a zmiany niegro?nie i maj? na celu jedynie dobro Cerkwi, to jednak odwa?nie my og?aszamy, ?e ka?da zmiana dogmat?w oraz ?wi?tej Tradycji jest bezbo?na i odzieli od Chrystusa tych, kt?rzy j? przyjm?. Soboru tego nie mo?na przyj??. Nie mo?na akceptowa? jego bezbo?nych postanowie?, ale nale?y im si? sprzeciwi? i nie dopuszcza? ich do swojego ?ycia. Nie mo?na r?wnie? s?ucha? tych duchownych, kt?rzy b?d? wprowadza? i popiera? now? anty - prawos?awn? nauk?. Co jeszcze gorsze, planowany Sob?r Wszechprawos?awny nie jest ko?cem, ale pocz?tkiem zmian, jakie s? zaplanowane. Jest wysoce prawdopodobne, ?e na nim w roku 2016 maso?ski patriarcha konstantynopolita?ski Bart?omiej wezwie do zwo?ania ?smego Soboru Powszechnego na rok 2025, na kt?rym w najl?ejszych z wariant?w, dojdzie do zjednoczenia Cerkwi Prawos?awnej z Ko?cio?em Watyka?skim, a w gorszym przypadku, dojdzie do zjednoczenia wszystkich religii ?wiata pod pod przyw?dztwem antychrysta. Pierwsze oficjalne spotkanie w sprawie Soboru antychrysta ju? si? odby?o: http://www.rg.ru/2014/11/30/sobor-site.html Kolejnym, ju? dokonanym krokiem w stron? zjednoczenia by?o spotkanie patriarchy Cyryla z antypapie?em Franciszkiem na Kubie. Liderzy podpisali tam trzydziesto – punktow? deklaracj?, w kt?rej bez ?adnego kamufla?u m?wi si? m.in. o zjednoczeniu Cerkwi z Ko?cio?em Watyka?skim. Hierarchowie zdradzaj?cy Prawos?awie, w du?ej cz?ci nale?? do wspomnianej wy?ej masonerii. Ich s?u?ba Bogu jest jedynie pozorna, tak za? naprawd? s? oni ju? tajnymi wyznawcami lucyfera. Oni nie kochaj? Jezusa Chrystusa i nie zale?y im na wiernych Cerkwi Prawos?awnej. Nie potrafi? i nie chc? prowadzi? ludzi do zbawienia, lecz poddaj? ich szatanowi, jakiemu wcze?niej sami si? poddali. Poni?ej jeden malutki przyk?ad: Jest to zdj?cie z procesji jaka odby?a si? w lecie 2010 roku w miejscowo?ciach le??cych wzd?u? rzeki Wo?gi. Zamiast relikwii ?wi?tego Jerzego Zwyci?zcy noszono ?ap? lucyfera. Procesja ta odby?a si? za wiedz? i poparciem biskupa Twerskiego Wiktora oraz promotora mason?w - Patriarchy Cyryla (pod tym linkiem artyku?: http://3rm.info/religion/1617-patriarx-kirill-i-pravoslavnye-masony-aleksej-html ) Wkr?tce po tym blu?nierczym ?b?ogos?awie?stwie”, w centralnej Rosji rozpocz?y si? straszne po?ary. szatan, kt?ry zosta? przywo?any, szybko przyni?s? swoj? nagrod? ... Wi?cej informacji tutaj: http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=4878 Antypapie? Franciszek z kt?rym chc? si? jednoczy? prawos?awni - zdradzieccy biskupi, te? nie jest ani troch? lepszy. Przyk?ad?w na to, ?e nie naucza on wiary Chrystusowej, ale jest s?ug? antychrysta jest mn?stwo. Dla ludzi m?drych, tylko to jedno jego zdj?cie wyja?nia kim on jest ... Palce jego d?oni oraz towarzysz?cego mu biskupa, s? u?o?one w znak symbolizuj?cy szatana. Zdj?cie by?o zrobione 16 stycznia 2015 roku, w czasie wizyty papie?a na Filipinach. W tej sytuacji pami?tajcie o tych tak bardzo wa?nych s?owach Chrystusa: ?Strze?cie si?, ?eby was kto nie zwi?d?. Wielu przyjdzie pod moim imieniem i b?d? m?wi?: Ja jestem. I wielu w b??d wprowadz?. (...) I b?dziecie w nienawi?ci u wszystkich z powodu Mojego imienia. Lecz kto wytrwa do ko?ca, ten b?dzie zbawiony” (Mk. 13. 5,6,13) oraz: ?Strze?cie si? fa?szywych prorok?w, kt?rzy przychodz? do was w owczej sk?rze, a wewn?trz s? drapie?nymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach.” (Mat 7.15-16) Trzymajcie si? zatem tylko tych kap?an?w, kt?rych nauczanie i ?ycie jest wierne Bogu i Cerkwi Prawos?awnej, kt?rych praca przynosi dobre owoce, a nie ciernie i duchow? trucizn?. Ju? dzi? niekt?rzy biskupi i kap?ani sprzeciwiaj? si? dokonuj?cej si? zdradzie. Ich wyst?pienia mo?na zobaczy? m.in. tutaj: http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=17683 Jak ju? o tym pisali?my, dnia pierwszego lutego 2015 roku w imieniu ruchu Chabad Lubawicz, rabin Abraham Aronian przedstawiciel centralnego rejonu Kfar Saba og?osi?, ?e ?ydowski mesjasz. tj. antychryst ?yje ju? na ?wiecie. Pod ?kanonicznym” dokumentem, stwierdzaj?cym autentyczno?? tej informacji, podpisa?o si? 45 czo?owych rabin?w z Izraela i innych cz?ci ?wiata. Pi?? miesi?cy temu, w listopadzie 2015 r. na chasydzkim spotkaniu w Nowym Yorku, informacj? t? przyj?o i uroczy?cie potwierdzi?o 5700 rabin?w. Zgodnie ze ?wiadectwem zmar?ego w 1995 roku, wielkiego gruzi?skiego ?wi?tego - cudotw?rcy ojca Gabriela Urgebadze, antychryst ju? si? narodzi? i ma obecnie przynajmniej 22 lata. Nie dziwne zatem, ?e zdradziecko - maso?ska hierarchia ?pieszy si?, aby przygotowa? jemu ?atw? drog? do obj?cia w?adzy nad ludzkimi duszami. Pami?tajcie: ?Je?li si? nie nawr?cicie – WSZYSCY ZGINIECIE” (?k. 13.5 ) ———————————— Oto co o przysz?ym ?smym Soborze przepowiedzia? ?wi?ty starzec Kuksza Odeski (Wieliczko, ?1964 r.): ?Nadchodz? czasy ostateczne. Szybko b?dzie ekumeniczny Sob?r, nazwany ??wi?tym”. Jednak b?dzie to ten sam ?smy Sob?r, kt?ry b?dzie zgromadzeniem bezbo?nych. Na tym Soborze wszystkie religie zjednocz? si? w jedno. Potem zostan? zniesione wszelkie posty, stan mniszy zostanie ca?kowicie zniszczony, a biskupi b?d? si? ?eni? [z kobietami lub m?czyznami- jak kto lubi]. Nowy styl kalendarzowy zostanie wprowadzony w ca?ej Powszechnej Cerkwi. B?d?cie czujni. Starajcie si? chodzi? do cerkwi, p?ki s? one jeszcze nasze. Wkr?tce nie wolno b?dzie tam chodzi?, wszystko si? zmieni. Tylko wybrani to zobacz?. Ludzie b?d? zmuszani, ?eby chodzi? do cerkwi, ale nam nie wolno b?dzie tam w ?adnym wypadku wchodzi?. B?agam was, trwajcie w Prawos?awnej wierze do ko?ca waszych dni i zbawiajcie si?” (?The Ortodox Word”, 1991 r., N 158.P.138-141). Wszystko to mo?na podsumowa? s?owami naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa: ?Pracujcie dop?ki jest dzie?. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie b?dzie m?g? dzia?a?. Jak d?ugo jestem na ?wiecie, jestem ?wiat?o?ci? ?wiata”. (Jan.9. 4-5) ?Wtedy wydadz? was na udr?k? i b?d? was zabija?, i b?dziecie w nienawi?ci u wszystkich narod?w, z powodu mego imienia. W?wczas wielu zachwieje si? w wierze; b?d? si? wzajemnie wydawa? i jedni drugich nienawidzi?. Powstanie wielu fa?szywych prorok?w i wielu w b??d wprowadz? a poniewa? wzmo?e si? nieprawo??, ozi?bnie mi?o?? wielu. Lecz kto wytrwa do ko?ca, ten b?dzie zbawiony.” (Mat.24. 9-13) ?Oto przyjd? niebawem, a moja zap?ata jest ze mn?, by tak ka?demu odp?aci?, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Pocz?tek i Koniec.” (Ap. 22. 12-13) Mnisi Monasteru ?w. Cyryla i Metodego BO?E NARODZENIE 2016 25.12.2015 CHRYSTOS RA?DAJETSIA !!! Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Nowonarodzonym! Droga Rodzino Cyrylo-Metodia?ska! Dzieci duchowe Ujkowickiego Monasteru! Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia 2015, Nowego Roku 2016 oraz ?wi?ta Chrztu Chrystusa w Jordanie – pragniemy przes?a? Wam ?yczenia obfitych ?ask Bo?ych, dobrego zdrowia fizycznego i duchowego, twardego stania w ?wi?tej Wierze Prawos?awnej i obrony zagro?onych warto?ci chrze?cija?skich. Niech Nowonarodzony Jezus Chrystus zago?ci wraz ze Swoj? Matk? i Anio?ami w Waszych sercach, rodzinach i domach, niech obdarzy Was duchowym pokojem, kt?rego ?wiat da? nie mo?e. ?yczymy Wam, aby Jego si?a, kt?ra ukryta by?a w s?abo?ci, sta?a si? r?wnie? i Waszym udzia?em, aby w Nowym 2016 Roku, po?r?d morza niebezpiecze?stw i trudno?ci, jakie pochodz? od pe?nego grzech?w ?wiata, nasz s?odki Zbawiciel sw? Bosk? r?czk? zawsze Was prowadzi?, b?ogos?awi? i ochroni? od wszelkiego nieszcz?cia. Z mi?o?ci? w Chrystusie Nowonarodzonym Archimandryta Nikodem Ihumen Prawos?awnego Monasteru ?wi?tych Cyryla i Metodego w Ujkowicach wraz z Ojcami i Bra?mi **************************************************** Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Nowonarodzonym! Wiadomym jest dla wszystkich, ?e B?g – nasz Stw?rca i Prawodawca jest Dobry i Mi?osierny, ale r?wnie? Sprawiedliwy. B?g pragn?c naszego zbawienia, wzywa ludzi do ?wi?to?ci: ??wi?tymi b?d?cie jak i Ja jestem ?wi?ty”, a za dobro czynione z Jego powodu, wynagradza ?miar? obfit? i utrz?sion?”. Ludziom mi?osiernym B?g okazuje swoje mi?osierdzie, p?acz?cym pocieszenie, natomiast za grzechy i brak nawr?cenia B?g zsy?a na ludzi swoj? sprawiedliw? kar?. Najbardziej autorytatywnym ?r?d?em wiedzy o Bogu i Jego wymaganiach wzgl?dem ludzi, jest Pismo ?wi?te Starego i Nowego Testamentu. Na jego kartach znajdujemy niezmierzone przyk?ady Bo?ego mi?osierdzia wzgl?dem ludzi szukaj?cych ca?ym sercem Jego Prawdy, oraz nie mniej przyk?ad?w kary Bo?ej, jaka dosi?ga?a ludzi zatwardzia?ych w grzechu, kt?rzy nie zwa?ali na Bo?e ostrze?enia. Pierwszym przyk?adem kary Bo?ej by?o wyp?dzenie naszych prarodzic?w z Raju po ich grzechu pierworodnym, nast?pn? straszn? kar? Bo?? by? potop niszcz?cy ca?? zbuntowan? przeciw Bogu ludzko??. Pokarani zostali pyszni budowniczowie wie?y Babel oraz rozpustnicy mieszkaj?cy w Sodomie i Gomorze. Za swoje liczne odst?pstwa karany by? lud ?ydowski, kt?ry w czasach Starego Testamentu jako jedyny na ziemi otrzyma? Bo?e Prawo i zapowiedzi Prorok?w. Jednak?e grzechy ludu, cho? obrzydliwe i karane przez Boga, nie by?y najstraszniejsze w por?wnaniu z grzechami ludzi wybranych do s?u?by Bogu. Stosownie do s??w Chrystusowych: ?Komu wiele dano, od tego b?dzie wiele wymagano”, od samego pocz?tku, najwi?ksze wymagania B?g stawia? na pierwszym miejscu swoim wybranym. Od momentu za?o?enia Cerkwi Chrystusowej s? nimi bez ?adnej w?tpliwo?ci biskupi i kap?ani. To oni zostali postawieni ponad ludem Bo?ym i to oni maj? by? wzorem post?powania, nauczycielami, stra?nikami Prawa Bo?ego i po?rednikami pomi?dzy Bogiem, a lud?mi. To w?a?nie oni otrzymali pe?n? w?adz? duchow? i najwi?cej mo?liwo?ci dzia?ania i to oni ze wszystkiego b?d? si? musieli przed Bogiem rozliczy?. Sam Chrystus ukazuje to w przypowie?ci o talentach. Kto otrzyma? dwa talenty, w czasie s?du Bo?ego b?dzie musia? odda? cztery, kto za? otrzyma? ich pi??, od tego b?dzie wymagane a? dziesi??! Biada tym, kt?rzy swoje talenty zakopali lub roztrwonili z niegodziwcami. Cz?owiek ?wiecki przed Bogiem jest s?dzony, jako cz?owiek ?wiecki, natomiast biskup wg miary, jaka nale?y si? biskupowi. Tak wi?c, je?li hierarcha jest ?wi?ty i sprawiedliwy, do?wiadczy najwi?kszej chwa?y, lecz biada je?li oka?e si? niegodnym swojego najwy?szego stanu duchownego. ?Ka?demu bowiem, kto ma, b?dzie dodane, tak ?e nadmiar mie? b?dzie. Temu za?, kto nie ma, zabior? nawet to, co ma. A s?ug? nieu?ytecznego wyrzu?cie na zewn?trz - w ciemno?ci! Tam b?dzie p?acz i zgrzytanie z?b?w. (Mt 25:14-30) W innym miejscu Pisma ?wi?tego, B?g przez usta proroka Malachiasza m?wi do niegodnych kap?an?w jeszcze dosadniej: ?Teraz za? do was, kap?ani, odnosi si? nast?puj?ce polecenie: Je?li nie us?uchacie i nie we?miecie sobie do serca tego, i? macie oddawa? cze?? memu imieniu, m?wi B?g Zast?p?w, to rzuc? na was przekle?stwo i przekln? wasze b?ogos?awie?stwo, a przekln? je dlatego, ?e sobie nic nie bierzecie do serca” Jeszcze w innym miejscu B?g m?wi: ?Przekl?ty ka?dy, kto wype?nia dzie?o Bo?e niedbale” (Jer. 48.10) S?owa te nie s? jedynie pustymi pogr?kami, ale B?g, gdy sko?czy?a si? Jego cierpliwo??, kara? swoich kap?an?w. ?mierci? zostali ukarani bezbo?ni kap?ani Chofni i Pinchas, ?mierci? zosta? r?wnie? ukarany ich ojciec - Arcykap?an Heli, kt?ry przymyka? oczy na bezbo?ne post?powanie swoich syn?w. Najwi?kszym grzechem, kt?ry nie znajdowa? ?adnego usprawiedliwienia w oczach Bo?ych by?a tzw. rozpusta religijna. Tym okre?leniem Pismo ?wi?te nazywa zdrad? Boga Prawdziwego poprzez kontakty i wsp?lne modlitwy z nosz?cymi w sobie diab?a poganami. Ten grzech, jakiego dopuszczali si? starotestamentalni kap?ani i arcykap?ani, stawa? si? zgorszeniem dla ca?ego narodu i za niego przychodzi?y straszne kary Bo?e, nie tylko na gorszycieli, ale na ca?y lud ?ydowski i miejsca w jakich mieszkali. Sta?o si? tak za Proroka Eliasza, kiedy to w ca?ym kraju przez trzy i p? roku nie spad?a ani jedna kropla deszczu. Historia Cerkwi pokazuje, ?e odrzucani byli nie poszczeg?lni niegodni s?udzy Boga, ale ostatecznie dotkn?o to ca?? starotestamentaln? hierarchi?. Za zdrad? i ?wiadome odrzucenie Syna Bo?ego – zapowiadanego przez Prorok?w Mesjasza, wyrzuceni precz zostali wszyscy arcykap?ani i kap?ani jerozolimskiej ?wi?tyni Bo?ej. B?g zerwa? z nimi przymierze, a co najgorsze, ich grzech buntu i zatwardzia?o?ci sta? si? powodem przekle?stwa jakie spad?o nie tylko na nich samych, ale na ca?y nar?d ?ydowski. Historia ko?em si? toczy. Mija ju? niemal 2000 lat od czasu, kiedy to ?ydzi zamordowali na krzy?u Zbawiciela i W?adc? naszego Jezusa Chrystusa. Stary Testament jest ju? tylko histori?, jednak Pasterze owiec Chrystusowych zachowuj? si? nie lepiej, jak ci do kt?rych niegdy? B?g skierowa? te s?owa: ?Biada pasterzom Izraela, kt?rzy sami siebie pas?! Czy? pasterze nie powinni pa?? owiec? Nakarmili si? mlekiem, odziali?cie si? we?n?, zabili?cie t?uste zwierz?ta, jednak?e owiec nie pa?li?cie. S?abej nie wzmacniali?cie, o zdrowie chorej nie dbali?cie, skaleczonej nie opatrywali?cie, zab??kanej nie sprowadzali?cie z powrotem, zagubionej nie odszukiwali?cie, a z przemoc? i okrucie?stwem obchodzili?cie si? z nimi. Rozproszy?y si? owce moje, bo nie mia?y pasterza i sta?y si? ?erem wszelkiego dzikiego zwierza.” (Jer. 34 2-5). Musicie wiedzie?, ?e wielu hierarch?w Cerkwi Prawos?awnej jest z przekonania modernistami. Ich pogl?dy i nauczanie nie s? ju? prawos?awne, ale r?wnolegle zawieraj? w sobie r?ne elementy – zar?wno te ortodoksyjne jak i jawnie heretyckie, a cz?sto nawet blu?niercze. Oni nie porzucaj? Cerkwi Chrystusowej, ale sprawuj?c w?adz? na swoich urz?dach, powoli – krok po kroku, wprowadzaj? nowo?ci i ?ulepszenia”, kt?rych skutkiem jest deformacja czystej wiary prawos?awnej i jej zmiana na inn?, kt?ra przeciwna woli Bo?ej, nie niesie ju? dla ludzi i ?wiata ?yciodajnej ?aski Ducha ?wi?tego. Wielu takich hierarch?w wst?pi?o w szeregi masonerii, a ich s?u?ba Bogu jest jedynie pozorna, oni tak naprawd? s? ju? tajnymi wyznawcami lucyfera. Im nie zale?y na ratowaniu Cerkwi Prawos?awnej, nie znaj? jej duchowej si?y, nie potrafi? i nie chc? prowadzi? ludzi do zbawienia. Co gorsze, biskupi - masoni w spos?b przebieg?y i w pe?ni ?wiadomy d??? do zniszczenia Cerkwi Bo?ej. Wszyscy oni uczestnicz? w ekumenicznych spotkaniach, w kt?rych nie d??y si? do nawr?cenia heretyk?w i ochrzczenia pogan, ale stawia si? znak r?wno?ci pomi?dzy jedyn? prawdziw? Cerkwi? Prawos?awn? a ka?d? inn?, nawet poga?sk? religi?. ?Strze?cie si? fa?szywych prorok?w, kt?rzy przychodz? do was w owczej sk?rze, a wewn?trz s? drapie?nymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. (Mat 7.15) Je?li owocem pracy duchownego jest nie rozw?j, ale upadek wiary po?r?d ludzi, je?li z przekonaniem szerzy on fa?szywe nauki, czyli herezje: je?li duchowny staje si? jawnym zgorszeniem dla wierz?cych i nie zmienia swojego post?powania, to w?a?nie po tych z?ych owocach mo?na pozna?, ?e duchowny taki nie s?u?y Bogu, ale diab?u. Niemal 2000 lat temu, ?w. Pawe? Aposto? pisa? do mieszka?c?w Koryntu: ?Tymczasem wy dopuszczacie si? niesprawiedliwo?ci i szkody wyrz?dzacie, i to w?a?nie braciom. Czy? nie wiecie, ?e niesprawiedliwi nie posi?d? kr?lestwa Bo?ego? Nie ?ud?cie si?! Ani rozpustnicy, ani ba?wochwalcy, ani cudzo?o?nicy, ani rozwi?li, ani m?czy?ni wsp?yj?cy z sob?, ani z?odzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedzicz? kr?lestwa Bo?ego.” Nie jest wielk? tajemnic?, ?e dzi? nie tylko ludzie ?wieccy, ale niestety wielu duchownych r?nych stan?w dopuszcza si? takich w?a?nie grzech?w!!! Bracia i Siostry, na naszych oczach, na kraje europejskie, dokonuje si? najazd dzikich t?um?w mahometan, kt?rzy w niezmiernie szybki spos?b przejmuj? kontrol? nad miejscowo?ciami w jakich s? osiedlani. W roku 2016 maj? zamieszka? r?wnie? w Polsce i to w du?ej mierze na Podlasiu, tam gdzie mieszka najwi?cej prawos?awnych. Czy nie jest to kara Bo?a za grzechy? Taka sama jak najazdy pogan na zbuntowany przeciw Bogu, nar?d ?ydowski w Starym testamencie? Dnia 17 marca br. roku, Kancelaria Soboru Biskup?w Polskiego Autokefalicznego Ko?cio?a Prawos?awnego, og?osi?a komunikat wg kt?rego Monaster zosta? ?zamkni?ty”. Od tamtego dnia min?o ju? ponad 9 miesi?cy. Prawda jest taka, ?e powodem tego strasznego ataku, jaki by? na nas przeprowadzony, by?o sprzeciwienie si? zmianom jakie maj? nast?pi? Cerkwi, a po cichu s? ju? od dawana wprowadzane na r?nych polach ?ycia duchowego. W ostatnich latach, nie jeste?my jedynymi na jakich zosta? wylany gniew zdrajc?w wiary Prawos?awnej. W roku 2005 Patriarcha Jerozolimski Ireneusz w bandycki spos?b zosta? zrzucony ze swojego patriarszego tronu i w r?wnie bandycki spos?b zamkni?ty za drzwiami swojej kelii. Dokona? tego obecny ?patriarcha” Teofil, kt?ry obecnie mieni si? by? "kanonicznym". Powodem tego zamachu by? sprzeciw Patriarchy Ireneusza wobec przekl?tej herezji ekumenizmu, kt?rej by? on i jest nadal zdecydowanym przeciwnikiem. Patriarcha ?yje tylko dzi?ki pomocy swoich dzieci duchowych, kt?rzy przy pomocy liny podaj? mu jedzenie i inne niezb?dne produkty. ?aden z innych prawos?awnych patriarch?w, metropolit?w ani biskup?w ani nie zaprotestowa? przeciw temu bezprawiu, ani nie podj?? ?adnych krok?w w celu jego uwolnienia!!! Wszyscy milcz?, a swoim milczeniem wyra?aj? zgod? na to cerkiewne bezprawie. Bracia i Siostry, je?li nie chcecie w tym wszystkim zagubi? swej wiary, nie patrzcie na z?e przyk?ady innych ludzi lub duchownych, ale sami starajcie si? o swoj? ?wi?to??. M?dlcie si? jak najwi?cej, po?cie kiedy nale?y, spowiadajcie si? z grzech?w – nie raz, czy dwa razy do roku, ale w miar? mo?liwo?ci cz?sto, aby by? czystym i podoba? si? Bogu, aby m?c GODNIE przyjmowa? Przenaj?wi?tsze Cia?o i Krew Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, bez Kt?rych nie mo?na osi?gn?? ?ycia wiecznego. Czytajcie cz?sto Pismo ?wi?te i co r?wnie wa?ne - czytajcie jak najwi?cej ksi??ek o ?yciu ?wi?tych. Z przyk?ad?w ich ?ycia dowiecie si? jak po?r?d r?nych sytuacji mo?na odnale?? drog? do Boga, jak mo?na przetrwa? choroby i cierpienia oraz przezwyci?y? pokusy. ?wi?ci naucz? Was jak wykorzysta? ka?dy, nawet trudny dzie?, jak powinno wygl?da? ?ycie prawdziwie prawos?awnego cz?owieka; poka?? pi?kno i moc wiary Prawos?awnej. Kto zna j?zyk rosyjski, niech si?ga do oryginalnych dwunastu tom?w ??ywot?w ?w. Dymitra Rostowskiego” lub r?wnie warto?ciowych ksi??ek Sergieja Aleksandrowicza Nilusa. Bracia i Siostry, wykorzystujcie czas jaki posiadacie, gdy? on szybko ucieka i je?li go zmarnujecie, czasu na powt?rki ju? nie b?dzie. B?g patrzy - Czas ucieka! ?mier? goni - Wieczno?? czeka! Mnisi Monasteru ?w. Cyryla i Metodego - w?asno?ci Bogurodzicy - Naszej Ihumenii Starsze wpisy: 11.04.2015 - Zmartwychwstanie Chrystusa 2015 20.12.2014 - BO?E NARODZENIE 2015 04.05.2014 - Zmartwychwstanie Chrystusa 2014 02.01.2014 - BO?E NARODZENIE 2014 02.01.2014 - WYJA?NIENIE Zobacz wszystkie ? ? Monaster ?w. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrze?one.

monasterujkowice.pl Whois

Domain Name: MONASTERUJKOWICE.PL